PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPOLEČNOSTI SINDICATE ENTERTAINMENT, S.R.O.

se sídlem Jičínská 608, 742 58 Příbor, Česká republika
zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 36331
IČ: 28641612 / DIČ: CZ28641612

 

 

§ 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


Společnost Sindicate Entertainment, s.r.o., se sídlem Jičínská 608, 742 58 Příbor, Česká republika, identifikační číslo (IČ): 28641612, daňové identifikační číslo (DIČ): CZ28641612, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 36331 (dále jen “Provozovatel”), je registrovaným správcem osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“). Provozovatel přijímá nezbytná technická a organizační opatření, aby zajistil dodržování předpisů o ochraně osobních údajů jak interně, tak ze strany externích partnerů. Veškeré získané osobní údaje získané automatizovaně či jinými prostředky jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu, ztrátě různorodými prostředky (elektronicky, technicky, fyzicky, smluvně a administrativně) a Provozovatel prohlašuje, že podniká veškerá možná, tj. toho času známá opatření, aby data zabezpečil před únikem a neoprávněným zásahem.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „POOÚ“) se vztahuje na veškeré webové stránky a aplikace Provozovatele (dále jen „Portál“) a má informovat každou fyzickou či právnickou osobu, která Portál navštíví a jakýmkoli způsobem jej užívá (dále jen „Uživatel“), jakým způsobem Provozovatel shromažďuje, používá a chrání osobní údaje, které Uživatel jakýmkoli způsobem sdělí výhradně Provozovateli prostřednictvím Portálu. Provozovatel je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat k Portálu majetková práva / (v souladu s et.CID/IS z roku 2010). Uživatel bere na vědomí veškerý obsah POOÚ tím, že Portál navštíví nebo jakýmkoli způsobem užívá jeho obsah, a to i v případě, kdy nepochopil či neporozuměl obsahu POOÚ, přičemž se tak vzdává veškerých případných nároků na náhradu škody od Provozovatele a jeho zaměstnanců, vzniklé v souvislosti s jejich uplatněním.

 

 

Přečtěte si prosím následující informace pečlivě. Pokud s POOÚ nesouhlasíte, opusťte Portál a neužívejte jeho obsah.


POOÚ dále obsahují následující ustanovení:

 

§ 2 OSOBNÍ ÚDAJE

§ 3 INFORMAČNÍ S OBCHODNÍ SDĚLENÍ

§ 4 COOKIES

§ 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 

§ 2 OSOBNÍ ÚDAJE

 

Využitím možnosti vytvoření osobního účtu na Portálu, za účelem vstupu do další, pro neregistrovaného Uživatele běžně nepřístupné zóny Portálu (dále jen „Registrace“), který je vytvořen Provozovatelem po úspěšné Registraci Uživatele na webové stránce „http://www.sindicate.cz“ (dále jen „Centrální účet“) nebo je vytvořen Provozovatelem po úspěšné Registraci Uživatele na Portálu mimo webovou stránku „http://www.sindicate.cz“ (dále jen „Herní účet“), kdy Centrální účet a Herní účet je dále Provozovatelem souhrnně označován jako „Uživatelský účet“ (dále jen „Uživatelský účet“), vyslovuje každý Uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů Provozovatelem pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a také pro účely vedení a správy Uživatelského účtu.
Pro účely stanovené v POOÚ Uživatel potvrzujete, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, úplné a poskytl je svobodně. Uživatelem poskytnuté osobní údaje jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, a to dle zákona o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Uživatel bere na vědomí, že osobní údaje, které sdělí na Portálu veřejně, mohou být použity jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Třetí strana“) a Provozovatel poté nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy Třetích stran, kdy takto získané osobní údaje Třetí strana neoprávněně použije, využije, zneužije nebo je dále zpřístupní.

Provozovatel je oprávněn postoupit veškeré osobní údaje Uživatele, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených s Provozovatelem, nebo proti Provozovateli, aby byla chráněna či bráněna práva Provozovatele, nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost Uživatelů Portálu. Provozovatel je dále oprávněn postoupit veškeré osobní údaje externím dopravcům, kterým osobní údaje předává pouze v rozsahu nutném pro bezproblémové doručení Uživatelem objednaného plnění kupní smlouvy. Veškeré osobní údaje Uživatele jsou tak použity pouze k realizaci obchodní transakce a podle pravidel, které zvolil a odsouhlasil Uživatel při vyplnění a uzavření kupní smlouvy. V ostatních případech Provozovatel důsledně ctí ústavou zaručené právo Uživatele na soukromí, a proto zůstávají zachovány v tajnosti veškeré poskytnuté osobní údaje Uživatele a bez jeho svolení nebudou nikdy tyto informace poskytnuty Třetím stranám.

Přístup k databázi osobních údajů má pouze Provozovatel, zaměstnanci Provozovatele, a dále také v omezeném rozsahu vybraní externí spolupracovníci Provozovatele, kteří se podílejí na chodu Portálu, tedy herní administrátoři (GA - Game Administrator), herní moderátoři (GM - Game Moderator), herní moderátoři ve zkušebním režimu (TGM – Trial Game Moderator), administrátoři fóra (BA – Board Administrator), moderátoři fóra (BM – Board Moderator) a moderátoři fóra v testovacím režimu (TBM – Trial Board Moderator), kteří mají oprávněný přístup do systému pro podporu Uživatele na Portálu (dále jen „Podpora“).

 

Provozovatel zpracovává tyto osobní údaje získané automatizovaně či jinými prostředky:

-          Jméno

-          Příjmení

-          Fakturační adresa

-          E-mailová adresa

-          IP adresa

-          Telefonní číslo (Mobilní číslo)

-          Číslo bankovního účtu

 

Provozovatel uchovává osobní údaje Uživatele po dobu, která je nezbytně nutná pro stanovené účely a v souladu se všemi příslušnými zákonnými či etickými požadavky, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.§ 3 INFORMAČNÍ A OBCHODNÍ SDĚLENÍ

 

Využitím možnosti vytvoření Uživatelského účtu, vyslovuje každý Uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů také pro účely zasílání informačních a obchodních sdělení Uživateli na e-mailovou adresu, kterou uvedl při Registraci na Portálu, pokud nezvolil při Registraci jinou možnost. Tyto aktivity ze strany Provozovatele nejsou považovány za nevyžádané zprávy (dále jen „SPAM“). Nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení může Uživatel kdykoli vyjádřit také prostřednictvím odkazu v obdrženém obchodním sdělení.§ 4 COOKIES

 

Uživatel souhlasí, aby Provozovatel ukládal tzv. cookies na počítači Uživatele, či jiném zařízení, pomocí kterého Uživatel vstoupí na Portál Provozovatele.

 

 

§ 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Uživatel bere na vědomí, že v případě připomínek, pochybností či nejasností o dodržování zákona o zpracování osobních údajů ze strany Provozovatele, se může obrátit na Provozovatele s žádostí o nápravu či vysvětlení pomocí Podpory a stejně tak se může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7.

Některé osobní údaje nemohou být smazány, pokud je Provozovatel vázán povinností údaje uchovávat nebo je pro něj nutné je uchovat z důvodu vyúčtování zboží či služeb.

 

Provozovatel může tyto POOÚ kdykoli změnit. Uživatel bude na každé případné změny upozorněn na Portálu. Uživatel vyslovuje souhlas se změnami v POOÚ navštívením a jakýmkoli užitím Portálu po zveřejnění nové verze POOÚ. POOÚ jsou platné dnem jejich zveřejnění, tedy okamžikem umístění POOÚ na PortáluUživatel vyjadřuje svůj souhlas s veškerým obsahem POOÚ tím, že Portál navštíví, jakýmkoli způsobem užívá jeho obsah, a to i v případě, kdy nepochopil či neporozuměl obsahu POOÚ.

 

Toto POOÚ  Provozovatele bylo aktualizováno a nabývá platnosti a účinnosti dnem:

1. března 2016

 


Dokument „Prohlášení o ochraně osobních údajů“zde uvedený, je dostupný také ve formátu PDF (Portable Document Format), který lze číst prostřednictvím programu Adobe Acrobat Reader®, který je dostupný zcela zdarma. 

 

Chci si dobrovolně a dle vlastního uvážení, stáhnout program Adobe Acrobat Reader®:  ANO


Chci shlédnout dokument „Prohlášení o ochraně osobních údajů“ společnosti Sindicate Entertainment, s.r.o. ve formátu PDF: ANO