PODMÍNKY POUŽITÍPODMÍNKY POUŽITÍ
SPOLEČNOSTI SINDICATE ENTERTAINMENT S.R.O.
se sídlem Jičínská 608, 742 58 Příbor, Česká republika
zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 36331
IČ: 28641612 / DIČ: CZ28641612Článek 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


Tyto Podmínky použití (dále jen „PP“) společnosti Sindicate Entertainment s.r.o., se sídlem Jičínská 608, 742 58 Příbor, Česká republika, identifikační číslo (IČ): 28641612, daňové identifikační číslo (DIČ): CZ28641612, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 36331 (dále jen “Provozovatel”), se vztahují k veškerému obsahu všech webových stránek a aplikací Provozovatele(dále jen „Portál“), a dále se vztahují také na každou fyzickou či právnickou osobu, která Portál navštíví nebo jakýmkoli způsobem jej užívá (dále jen „Uživatel“). Provozovatel je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat k Portálu majetková práva. Veškerý obsah těchto PP je také v souladu s et.CID/IS z roku 2010. Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele Portálu se řídí těmito PP. Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s veškerým obsahem PP tím, že Portál navštíví nebo jakýmkoli způsobem užívá jeho obsah, a to i v případě, kdy nepochopil či neporozuměl obsahu PP, přičemž se tak vzdává veškerých případných nároků na náhradu škody od Provozovatele a jeho zaměstnanců, vzniklé v souvislosti s jejich nedodržením. Přestože se Provozovatel snaží představovat aktuální nabídku produktů, zboží, služeb a jejich specifikaci co nejpřesněji, nelze na obsah Portálu nahlížet jako na neomylného průvodce produkty, zbožím a službami.

 


Přečtěte si prosím následující informace pečlivě. Pokud s PP nesouhlasíte, opusťte Portál a neužívejte jeho obsah.


PP dále obsahují následující ustanovení:

 

Článek 2 - REGISTRACE A JEJÍ PODMÍNKY

Článek 3 - NAKLÁDÁNÍ S UŽIVATELSKÝM ÚČTEM

Článek 4 - VIRTUÁLNÍ STATKY

Článek 5 - UŽITÍ SKRIPTŮ, ZNEUŽITÍ CHYB A PODVÁDĚNÍ

Článek 6 - PRAVIDLA CHOVÁNÍ

Článek 7 - JAZYKOVÉ VERZE

Článek 8 - PROSAZOVÁNÍ PODMÍNEK POUŽITÍ

Článek 9 - ODPOVĚDNOST, POVINNOSTI A PRÁVA UŽIVATELE

Článek 10 - ODPOVĚDNOST, POVINNOSTI A PRÁVA PROVOZOVATELE

Článek 11 - ODKAZ NA OBSAH TŘETÍCH STRAN

Článek 12 - AUTORSKÁ PRÁVA A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Článek 13 - KONTAKTNÍ INFORMACE

Článek 14 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍČlánek 2
REGISTRACE A JEJÍ PODMÍNKY

 

   2.1    Registrací se rozumí vytvoření osobního účtu Uživatele za účelem vstupu do další, pro neregistrovaného Uživatele běžně nepřístupné části Portálu (dále jen „Registrace“).

   2.2    Uživatel si může Registrovat osobní účet na webové stránce pod doménovým jménem „sindicate.cz“ (dále jen „Centrální účet“).

   2.3    Uživatel může Registrovat a/nebo užívat pouze jeden Centrální účet.

   2.4    Na Portálu si může Uživatel Registrovat osobní účet mimo webovou stránku pod doménovým jménem „sindicate.cz“ (dále jen „Herní účet“).

   2.5    Uživatel může Registrovat a/nebo užívat pouze jeden Herní účet, pokud není tato skutečnost upravena nadřazenými podmínkami ve vybrané části Portálu.

   2.6    Centrální účet slouží Uživateli k nákupu virtuální měny (dále jen „Systémová měna“) na webové stránce pod doménovým jménem „sindicate.cz“, kterou si následně může Uživatel převést ve zvolené hodnotě z Centrálního účtu na jakýkoli Herní účet na Portálu, který je k tomu určen, a na Herním účtu Systémovou měnu následně využít. Podrobnější popis Systémové měny je popsán v „Obchodních podmínkách“ Provozovatele, které jsou uvedeny na webové stránce pod doménovým jménem „sindicate.cz“.

   2.7    Každý Centrální účet a Herní účet Uživatele je dále souhrnně označován jako „Uživatelský účet“.

   2.8    Registrací na Portálu Uživatel podává Provozovateli žádost k vytvoření Uživatelského účtu a jeho užívání.

   2.9    Registrací na Portálu Uživatel souhlasí, že veškeré problémy spojené s jeho Uživatelským účtem, bude řešit výhradně pomocí systému pro podporu Uživatele (dále jen „Podpora“), přičemž odkaz na Podporu je uveden vždy na Portálu.

2.10    Pokud Portál není uzpůsoben k automatickému generování hesla k Uživatelskému účtu, může být Uživatel při Registraci také vyzván k povinnému uvedení hesla, které zabezpečuje vstup na Uživatelský účet.

2.11    Uživatelské jméno a heslo jsou dále souhrnně označovány jako „Přihlašovací údaje“.

2.12    Pravidla pro tvar Přihlašovacích údajů a jejich náročnost s ohledem na bezpečnost jsou uvedeny vždy na Portálu.

2.13    Pokud je Portál uzpůsoben k automatickému generování hesla k Uživatelskému účtu, vygeneruje systém Provozovatele k Uživatelskému účtu náhodné heslo.

2.14    Po úspěšném dokončení Registrace, jsou Přihlašovací údaje odeslány Uživateli, a to v elektronické podoběve formě zprávy na e-mailovou adresu, kterou Uživatel uvedl při Registraci (dále jen „Registrační zpráva“).

2.15    Následnou autorizací e-mailové adresy, při které Uživatel stvrdí vlastnictví e-mailové adresy přihlášením se na Portál pomocí Přihlašovacích údajů, které obdržel v Registrační zprávě (dále jen „Aktivace“), je tato žádost ze strany Provozovatele schválena a Uživateli je vytvořen Uživatelský účet.

2.16    Pokud Uživatel neprovede Aktivaci Uživatelského účtu do 24 hodin od úspěšného dokončení Registrace, je Registrace ze strany Provozovatele považována za stornovanou.

 

 

Článek 3
NAKLÁDÁNÍ S UŽIVATELSKÝM ÚČTEM

 

   3.1    Pouze Uživatel s řádně dokončenou Registrací a Aktivací a který je úspěšně přihlášen ke svému Uživatelskému účtu, může využívat služeb Provozovatele.

   3.2    Uživatel přihlášený ke svému Uživatelskému účtu, může kdykoli změnit své heslo a upravovat další nepovinné údaje.

   3.3    Pokud bylo k Uživatelskému účtu vygenerováno heslo automaticky, Provozovatel doporučuje, aby si jej Uživatel změnil bezprostředně po Aktivaci Uživatelského účtu.

   3.4    Každé heslo k Uživatelskému účtu je zašifrováno, jeho znění zná pouze Uživatel, přičemž Provozovatel jeho znění nezná a nemůže jej ani obnovit.

   3.5    Přihlašovací údajeUživatelskému účtu nesmí Uživatel jakýmkoli způsobem sdělovat, předávat ani prodávat další fyzické či právnické osobě, přičemž každá další fyzická či právnická osoba mimo Uživatele a Provozovatele, je dále souhrnně označována jako „Třetí strana“.

   3.6    Každý Uživatel je odpovědný za bezpečné uchování svých Přihlašovacích údajůUživatelskému účtu a nese odpovědnost za každé jejich vědomé i nevědomé sdělení Třetí straně.

   3.7    Sdílení Uživatelského účtu, tedy přístup více osob k jednomu Uživatelskému účtu, není povoleno.

   3.8    Uživatelský účet je Uživateli zřízen na dobu neurčitou a neaktivita na daném Uživatelském účtu není důvodem k jeho odstranění Provozovatelem.

   3.9    Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele a/nebo  externího zprostředkovatele služeb pro Provozovatele, nebo při zásahu vyšší moci.

3.10    Uživatel má možnost svůj Uživatelský účet kdykoliv odstranit.

 

 

Článek 4
VIRTUÁLNÍ STATKY

 

   4.1    Uživatel nesmí Uživatelské účty, včetně všech hodnot, obsahu, prostředků, virtuálních předmětů, virtuálních služeb, licencí apod. (dále jen „Virtuální statky“) užívat, nakupovat, prodávat, darovat, přijímat nebo vyměňovat, pokud není tato skutečnost upravena nadřazenými podmínkami ve vybrané části Portálu, nebo pokud k tomu Provozovatel nedal Uživateli souhlas.

   4.2    Uživatel nenabývá vlastnictví ani jiných práv k těmto Virtuálním statkům a veškerá práva zůstávají Provozovateli.

   4.3    Uživatel získává k Virtuálním statkům pouze nevýhradní právo na užívání.

   4.4    Za ztrátu Virtuálních statků nepřebírá Provozovatel žádnou odpovědnost a Uživateli nevzniká žádný nárok na jejich náhradu či odškodnění od Provozovatele.

   4.5    Provozovatel může platnost Uživatelského účtu a s ním spojené veškeré Virtuální statky ukončit na základě nedodržení PP, přičemž Uživateli nevzniká žádný nárok na opětovné zpřístupnění, ani náhrada za způsobené škody.

   4.6    Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmikoliv změnami, ztrátami nebo vymazáním Virtuálních statků Uživatelem.

 

 

Článek 5
UŽITÍ SKRIPTŮ, ZNEUŽITÍ CHYB A PODVÁDĚNÍ

 

   5.1    Uživatel nesmí na Portálu provádět činnost, která způsobuje nadměrný přenos dat nebo narušuje chod Portálu.

   5.2    Uživatel nesmí na Portálu užívat jakékoli skripty, které provádějí dotazy do databáze nebo spouštějí mechanismy, které nejsou součástí Portálu a/nebo implementované Provozovatelem.

   5.3    Každý Uživatel je povinen jím zjištěné programové chyby či zneužití Portálu jiným Uživatelem neprodleně ohlásit Provozovateli.

   5.4    Uživateli, který programové chyby zneužije, aby tím pro sebe nebo jiného Uživatele získal výhodu, bude odpovídající Uživatelský účet bez předchozího varování zablokován, přičemž zablokovány budou také veškeré další Uživatelské účty všech Uživatelů, kteří se na zneužití chyb podíleli či využili ve svůj prospěch.

   5.5    Provozovatel si vyhrazuje právo žádat po Uživateli, který způsobil svou činností Provozovateli škodu, kompenzaci ve výši způsobených škod a z nich plynoucích administrativních nákladů.

 


Článek 6
PRAVIDLA CHOVÁNÍ

 

   6.1    Uživatel nesmí na Portálu propagovat cizí produkty, služby, názvy firem, ani webové adresy na ně odkazující, pokud se nejedná o součást některého z produktů či služeb Provozovatele.

   6.2    Texty napsané na Portálu, jako jsou například veškeré popisy, jména, názvy a popisy sloučení více Uživatelů, příspěvky na fóru, odkazy nebo zprávy, které překračují etické hranice, poškozují důstojnost některé osoby či porušují platné právo, stejně jako obsah, který k tomuto vyzývá, příp. odkazy na takový obsah, mohou být Provozovatelem změněny nebo smazány a příslušné Uživatelské účty mohou být zablokovány nebo smazány.

   6.3    Uživatel bere na vědomí i možné trestněprávní důsledky.

   6.4    Uživatel se nesmí na Portálu vydávat za jiného Uživatele.

   6.5    Uživatel se nesmí na Portálu vydávat za Provozovatele, zaměstnance Provozovatele, externího spolupracovníka Provozovatele, jenž se podílí na chodu Portálu, tedy herního administrátora (GA - Game Administrator), herního moderátora (GM - Game Moderator), herního moderátora ve zkušebním režimu (TGM – Trial Game Moderator), administrátora fóra (BA – Board Administrator), moderátora fóra (BM – Board Moderator) a moderátora fóra ve zkušebním režimu (TBM – Trial Board Moderator), (dále jen „Sindicate tým“).

   6.6    Uživatel nesmí na Portálu vyhrožovat jinému Uživateli sankcemi ze strany Sindicate týmu.

   6.7    Uživatel nesmí na Portálu používat vulgární výrazy, hanobit či vulgárně napadat Provozovatele, Uživatele či sloučení více Uživatelů.

   6.8    Vulgární obsah může být Provozovatelem změněn nebo smazán a Uživatelské účty či sloučení více Uživatelů, budou za porušení pravidel zablokovány nebo smazány.

   6.9    Provozovatel si nepřivlastňuje Uživatelem napsané nebo odkazované texty.

 

Článek 7
JAZYKOVÉ VERZE

 

   7.1    Oficiálním jazykem Provozovatele a Portálu je český jazyk.

   7.2    Provozovatel i Sindicate tým komunikuje s Uživatelem výhradně v českém jazyce, ovšem na základě vzájemné dohody může komunikovat i v jiném, než v českém jazyce.

   7.3    Veškeré dotazy a připomínky vznesené Uživatelem v jiném, než českém nebo slovenském jazyce, nemusí být Provozovatelem akceptovány.

   7.4    Případné rozšíření obsahu Portálu o další jazykové verze je vždy uvedeno na Portálu.

   7.5    Pokud se obsah PP, či obsah jakékoli části Portálu v různých jazykových verzích odlišuje, má vždy přednost znění v českém jazyce.

 


Článek 8
PROSAZOVÁNÍ PODMÍNEK POUŽITÍ

 

   8.1    Prosazování PP zajišťuje výhradně Provozovatel a Sindicate tým.

   8.2    Pokud chce Uživatel řešit jakýkoli problém spojený s chodem Portálu, nebo chce prosazovat PP, musí tyto okolnosti sdělit výhradně pomocí Podpory, a to pouze z e-mailové adresy, ze které byla provedena Registrace dotčeného Uživatele.

   8.3    Pokud se Uživatel pokusí obejít rozhodnutí učiněné některou ze složek Sindicate týmu a se stejnou záležitostí se obrátí na jinou složku Sindicate týmu, může to vést k zablokování jeho Uživatelského účtu. Stížnosti na postup jednotlivých členů Sindicate týmu jsou z tohoto ustanovení vyloučeny.

 

 

Článek 9
ODPOVĚDNOST, POVINNOSTI A PRÁVA UŽIVATELE

 

   9.1    Uživatel má povinnost se řídit těmito PP.

   9.2    Uživatel má povinnost jednat vždy v souladu s dobrými mravy, popř. pravidly poctivého obchodního styku a nesmí jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.

   9.3    Uživatel nesmí vytvářet na Portálu falešné zprávy za účelem falšování identity Provozovatele, Sindicate týmu ani jiného Uživatele.

   9.4    Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem vstupovat na Uživatelské účty, které nejsou v jeho výhradním užívání, což je řízeno předchozí Registrací a Aktivací Uživatelského účtu.

   9.5    Uživatel se nesmí pokoušet proniknout na Uživatelský účet jiného Uživatele.

   9.6    Uživatel nesmí zasahovat jiným Uživatelům do užívání Portálu, ani jakýmkoli jiným způsobem Uživatelům bránit v užití Portálu.

   9.7    Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem zasahovat do obsahu či technické podstaty Portálu.

   9.8    Uživatel se nesmí pokoušet získat přístup či jakkoli vniknout ke zdrojové části Portálu a jeho obsahu.

   9.9    Uživatel nesmí cíleně přetěžovat Portál.

9.10    Uživatel se nesmí pokoušet o napadení či poškození Portálu v jakékoli podobě.

9.11    Uživatel nesmí na Portálu nabízet ani šířit nezákonný pornografický materiál.

9.12    Uživatel nesmí šířit na Portálu jakákoli sdělení a v jakékoli formě (zprávy, dokumenty, obrázky, audio, atd.), která:

                   A)    jsou v rozporu s právním řádem a právními předpisy České republiky či jakékoli jiné země

                   B)    jsou vulgární či jakkoli porušují všeobecné dobré mravy

                   C)    ponižují lidskou důstojnost, omezují lidská práva a svobodu

                   D)    ohrožují veřejný pořádek

                    E)    jsou klamavá či nepravdivá

                    F)    zasahují do práv a oprávněných zájmů Uživatelů

                   G)    jsou diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy či pohlaví

                   H)    podněcující k násilí, nenávisti či jakémukoli jinému protiprávnímu jednání

                     I)    neodpovídají zájmům Provozovatele

9.13    Uživatel má právo upozornit Provozovatele na nevhodný obsah Portálu, a to pomocí Podpory, nebo jiných možností uvedených na Portálu.

 

 

Článek 10
ODPOVĚDNOST, POVINNOSTI A PRÁVA PROVOZOVATELE

 

10.1    Provozovatel je odpovědný za vlastní obsah umístěný na Portálu.

10.2    Provozovatel není odpovědný za obsah Třetích stran umístěný na Portálu, ke kterému pouze zprostředkovává přístup či na něj umožňuje přístup prostřednictvím odkazů.

10.3    Provozovatel není odpovědný za obsah Třetích stran umístěný na Portálu, pokud mu tento obsah není znám, nebo pokud pro něj není technicky možné a únosné jeho umístění zabránit.

10.4    Provozovatel není odpovědný za obsah, jenž je vytvářen Uživateli.

10.5    Provozovatel není odpovědný za porušení vlastnických práv Uživatelem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním jakýchkoli názvů, e-mailových adresy nebo jiného označení použitého Uživatelem, které jsou obchodními jmény a ochrannými známkami Třetích stran.

10.6    Provozovatel není odpovědný za poruchy nebo přerušení chodu Portálu, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele a/nebo  externího zprostředkovatele služeb pro Provozovatele, nebo při zásahu vyšší moci, s výjimkou úmyslných chyb způsobených Provozovatelem.

10.7    Provozovatel není odpovědný za škody, které Uživateli vzniknou nefunkčností Portálu, poškozením, ztrátou, napadením, zásahem vyšší moci nebo únikem dat.

10.8    Provozovatel není odpovědný za škody, které Uživateli vzniknou přímo, nepřímo či náhodně v důsledku nebo v souvislosti s využíváním Portálu.

10.9    Provozovatel není odpovědný za škody, které Uživateli vzniknou v důsledku nemožnosti využívání služeb Portálu nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

10.10    Provozovatel není odpovědný za případné škody vzniklé na základě uvedené e-mailové adresy na Uživatelském účtu, k jejímuž používání není Uživatel oprávněn.

10.11    Provozovatel je povinen zabezpečovat Portál před narušením provozu Třetí stranou. V případě, že nastane situace, kdy se dostane do konfliktu mezi řešením bezpečnosti Portálu a rozsahem nabízených služeb, má přednost výhradně bezpečnost Portálu.

10.12    Provozovatel je povinen udělat vše co bude v jeho silách (pravidelná údržba a aktualizace Portálu), aby zajistil přístupnost Portálu, ale nemůže zaručit, že Portál bude přístupný v každém okamžiku, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele a/nebo  externího zprostředkovatele služeb pro Provozovatele, nebo při zásahu vyšší moci.

10.13    Provozovatel není povinen aktivně vyhledávat nevhodný obsah Portálu vložený Uživatelem.

10.14    V případě upozornění Uživatelem na nevhodný obsah Portálu, je Provozovatel povinen v co nejkratším termínu zvážit jeho závadnost a pokud Provozovatel uzná, že se jedná o nevhodný obsah, tak jej odstranit.

10.15    Provozovatel má právo kdykoli z Portálu odstranit jakákoli sdělení a v jakékoli formě (zprávy, dokumenty, obrázky, audio, atd.), která:

                   A)    jsou v rozporu s právním řádem a právními předpisy České republiky či jakékoli jiné země

                   B)    jsou vulgární či jakkoli porušují všeobecné dobré mravy

                   C)    ponižují lidskou důstojnost, omezují lidská práva a svobodu

                   D)    ohrožují veřejný pořádek

                    E)    jsou klamavá či nepravdivá

                    F)    zasahují do práv a oprávněných zájmů Uživatelů

                   G)    jsou diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy či pohlaví

                   H)    podněcující k násilí, nenávisti či jakémukoli jinému protiprávnímu jednání

                     I)    neodpovídají zájmům Provozovatele

10.16    Provozovatel má právo na Portálu kdykoli jeho obsah omezit, přerušit nebo snížit jeho kvalitu.

10.17    Provozovatel má právo kdykoli znemožnit přístup k Uživatelskému účtu Uživatele, který porušuje PP, nebo již v minulosti porušil některé z podmínek Provozovatele uvedených na Portálu a byl mu již přístup k Uživatelskému účtu odepřen.

10.18    Provozovatel má právo kdykoli ukončit zprostředkovávané služby nabízené na Portálu, a to bez možnosti náhrady případné škody vzniklé Uživateli. O této skutečnosti bude Uživatel informován 3 měsíce před jejich ukončením.

10.19    Na Portálu může Provozovatel zobrazovat reklamy poskytované reklamními společnostmi Třetí strany.

10.20    Postoupení nároků Uživatele vůči Provozovateli Třetí straně je vyloučeno.

 

 

Článek 11
ODKAZ NA OBSAH TŘETÍCH STRAN

 

11.1    Všechny případné odkazy na obsah Třetích stran umístěné Provozovatelem na Portálu jsou poskytnuty pro potřebu Uživatele, s využitím dle vlastního uvážení.

11.2    Na skutečnost, že se jedná o obsah Třetích stran umístěný na Portálu Provozovatelem, je Uživatel informován ve vhodné formě.

11.3    Provozovatel není žádným způsobem zodpovědný za obsah Třetích stran, i když na tento obsah Portál odkazuje.

11.4    Provozovatel úmyslně nepodporuje ani neprezentuje obsah Třetích stran, u kterých je si vědom možnosti poškození Uživatele.

11.5    Obsah Třetích stran užívá Uživatel ve vlastním zájmu a zcela na vlastní nebezpečí.

 

 

Článek 12
AUTORSKÁ PRÁVA A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

 

12.1    Provozovatel provozuje Portál, aby poskytl Uživateli své produkty, služby a informace.

12.2    Provozovatel je držitelem majetkových práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve vztahu ke všem částem Portálu, a to zejména ke grafice, multimediálnímu obsahu, zdrojovým kódům Portálu, s výjimkou obsahu Uživatelů a Třetích stran.

12.3    Obsah uvedený na Portálu, jeho rozložení, veškeré texty, obrázky, fotografie, ilustrace a jiný grafický materiál, jakož i zvuky, videa, soubory flash a animace, jsou majetkem Provozovatele nebo partnerů Provozovatele jakožto držitele licencí a jsou chráněny autorským právem, právem na obchodní značku nebo jinými zákony na ochranu duševního vlastnictví.

12.4    Textové či grafické ztvárnění názvu, loga, znaku (dále jen „Ochranné známky“) zobrazené na Portálu náleží taktéž Provozovateli nebo partnerům Provozovatele.

12.5    Nic zobrazeného na Portálu není interpretováno jako udělení jakékoliv licence nebo práva na použití.

12.6    Použití nebo zneužití Ochranných známek Uživatelem uvedených na Portálu je přísně zakázáno.

12.7    Provozovatel bude iniciativně vymáhat svá práva duševního vlastnictví v maximálním možném rozsahu daném zákonem, trestního stíhání za vážné přestupky.

12.8    V případě neoprávněného užití jakékoliv části Portálu Uživatelem bez předchozího souhlasu Provozovatele je tak Provozovatel oprávněn použít veškerých prostředků na ochranu svých oprávněných zájmů v souladu s autorským zákonem, tj. zejména právo domáhat se zdržení se zásahů do autorského práva a odstranění zásahů, právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

12.9    Pokud má Uživatel dotazy, připomínky nebo pokud má podezření na porušení vlastních autorských práv nebo práv na užívání, může kontaktovat Provozovatele formou Podpory.

 


Článek 13
KONTAKTNÍ INFORMACE

 

13.1    Podpora

13.2    E-mailová adresa: info@sindicate.cz

13.3    Poštovní adresa: Sindicate Entertainment, s.r.o., Jičínská 608, 742 58 Příbor, Česká republika

13.4    Datová schránka: zgiv6m6

13.5    Kontaktní informace uvedené v bodech 12.2 – 12.4 nejsou určeny k dotazům, připomínkám, návrhům a/nebo jakýkoli jiným podnětům, pro které může Uživatel využít Podporu.

13.6    Pokud Uživatel využije Kontaktní informace uvedené v bodech 12.2 – 12.4 a Provozovatel rozhodne, že Uživatelův dotaz, připomínka, návrh a/nebo jakýkoli jiný podnět mohl být řešen pomocí Podpory, vyhrazuje si Provozovatel právo Uživateli neodpovědět.

 

 

Článek 14
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

PP jsou platné dnem jejich zveřejnění, tedy okamžikem umístění PP na PortáluUživatel vyjadřuje svůj souhlas s veškerým obsahem PP tím, že Portál navštíví nebo jakýmkoli způsobem užívá jeho obsah, a to i v případě, kdy nepochopil či neporozuměl obsahu PP. Provozovatel může tyto PP kdykoli změnit. Uživatel bude na aktualizaci vždy upozorněn na Portálu. Je v zájmu Uživatele, aby průběžně sledoval znění PP. Uživatel bere na vědomí, že při zajišťování chodu Portálu může dojít k technickým problémům či výpadku, případně ke ztrátě dat. Provozovatel za ztrátu dat na straně Uživatele nenese odpovědnost. Jakékoli porušení PP Uživatelem může být potrestáno zablokováním či trvalým odstraněním Uživatelského účtu Uživatele. V případě, že Uživatel poruší tyto PP, odpovídá za škodu, která Provozovateli v souvislosti s takovýmto porušením smluvních povinností vznikla. Znění PP může být upraveno nadřazenými podmínkami k PP, uvedenými na Portálu. O nadřazení k PP je Klient vždy informován v daných nadřazených podmínkách (např. konkrétní pravidla hry). Provozovatel a Uživatel (dále jen „Smluvní strany“) akceptují, že případné spory budou přednostně řešeny vzájemným jednáním. Pokud se Smluvní strany nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu, může Klient k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z Kupní smlouvy, využít také služeb České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Nebude-li dohoda Smluvních stran možná, Smluvní strany se dohodly, že spory vzniklé mezi nimi z těchto PP, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, a to třemi rozhodci, z nichž každá Smluvní strana zvolí jednoho rozhodce a oznámí jméno a adresu druhé Smluvní straně. Tito rozhodci zvolí třetího rozhodce a v této sestavě rozhodnou spor, který bude zahájen doručením písemné žaloby kterémukoliv z rozhodců, a to doporučeným dopisem. Smluvní strany se také dohodly, že rozhodčí řízení se bude konat jen na základě písemných podkladů předaných Smluvními stranami a ústní jednání rozhodci svolají jen tehdy, budou-li to považovat za nezbytné k vydání rozhodnutí. V takovém případě místem rozhodčího řízení bude Ostrava a jednacím jazykem bude český jazyk. Náklady rozhodčího řízení, tj. honorář rozhodců zahrnující i jejich administrativní náklady a náklady právního zastoupení uhradí ze svého ta Smluvní strana, která neměla ve sporu úspěch, a to v takovém poměru, v jakém ve sporu podlehla. Výši nákladů řízení určí rozhodci ve svém nálezu. Rozhodce může spor rozhodnout podle zásad spravedlnosti. Podrobnosti stanoví zákon č. 216/1994 Sb., v platném znění. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

Provozovatel usiluje o to, aby zajistil spravedlivé jednání se všemi Uživateli a to v rámci etikety a zásad slušného chování.

 

Tyto PP Prodávajícího byly aktualizovány a nabývají platnosti a účinnosti dnem:

1. června 2018

 

 

 

Dokument „Podmínky použití“ zde uvedený, je dostupný také ve formátu PDF (Portable Document Format), který lze číst prostřednictvím programu Adobe Acrobat Reader®, který je dostupný zcela zdarma.

 

Chci si dobrovolně a dle vlastního uvážení, stáhnout program Adobe Acrobat Reader®:  ANO


Chci shlédnout dokument „Podmínky použití“ společnosti Sindicate Entertainment s.r.o. ve formátu PDF: ANO