REKLAMAČNÍ ŘÁDREKLAMAČNÍ ŘÁD
SPOLEČNOSTI SINDICATE ENTERTAINMENT S.R.O.
se sídlem Jičínská 608, 742 58 Příbor, Česká republika
zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 36331
IČ: 28641612 / DIČ: CZ28641612Článek 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Tento Reklamační řád (dále jen „“), společnosti Sindicate Entertainment s.r.o.,se sídlem Jičínská 608, 742 58 Příbor, Česká republika, identifikační číslo (IČ): 28641612, daňové identifikační číslo (DIČ): CZ28641612, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 36331 (dále jen “Prodávající”), vymezuje vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího na straně jedné a fyzické osoby (dále jen „Klient“) na straně druhé (dále jen „Smluvní strany“), vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“), uzavřené mezi Smluvními stranami ve všech obchodech v elektronické podobě, či jiných objednávkových systémech Prodávajícího (dále jen „Internetový obchod“), sloužících k nákupu virtuální měny (dále jen „Systémová měna“), jenž jsou provozovány v jakékoli formě na všech webových stránkách a aplikacích Prodávajícího (dále jen „Portál“), přičemž byl vypracován ve smyslu zákona č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat k Portálu majetková práva. Veškerý obsah tohoto je také v souladu s et.CID/IS z roku 2010. Klient, který chce podat návrh na reklamaci, akceptuje nejen znění tohoto , ale také znění Obchodních podmínek (dále je „OP“ - sindicate.cz/obchodni_podminky) a Podmínek použití (dále jen „PP“ - sindicate.cz/podminky_pouziti) Prodávajícího, které jsou uvedeny na webové stránce pod doménovým jménem „sindicate.cz“, a je mu tak znám výklad pojmů „Centrální účet“, „Herní účet“, „Uživatelský účet“, „Virtuální statky“, „Podpora“ a „Registrace“, které jsou dále použity také v obsahu tohoto RŘ. Případné reklamace jsou vyřízeny v souladu s tímto RŘ, a také právním řádem a právními předpisy České republiky.

 


Přečtěte si prosím následující informace pečlivě.


dále obsahuje následující ustanovení:

 

Článek 2 - UPLATNĚNÍ REKLAMACE     

Článek 3 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ    

 

 

Článek 2
UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 

   2.1    Záruční doba pro předmět plnění je 24 měsíců.

   2.2    Vyskytne-li se u plnění Kupní smlouvy (dále jen „Předmět plnění“) v záruční době vada, má Klient právo tuto vadu reklamovat.

   2.3    Vadou se rozumí změna vlastností Předmětu plnění, jejíž příčinou je nedodržení technologie, použití nevhodné technologie, nebo neúplná hodnota Předmětu plnění.

   2.4    V případě, že dodaný Předmět plnění není ve shodě s Kupní smlouvou, má Klient právo na to, aby Prodávající bezplatně Předmět plnění uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě.

   2.5    Za vadu nelze považovat nesprávné používání, poškození a/nebo jiný neoprávněný zásah Klienta či třetí osoby, porušující Podmínky použití, Obchodní podmínky či jakékoli jiné podmínky uvedené na Portálu.

   2.6    Práva z odpovědnosti za vady Předmětu plnění, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li reklamace uplatněna v záruční době.

   2.7    K podání návrhu na uplatnění reklamace musí být Klient přihlášen ke svému Centrálnímu účtu, který musí být shodný s Centrálním účtem, na kterém proběhlo uzavření Kupní smlouvy, a to z důvodu identifikace Klienta.

   2.8    Návrh na uplatnění reklamace může Klient podat v elektronické podobě pomocí Podpory, kde je připraven pro tento účel elektronický formulář s názvem „Reklamační formulář“ (dále jen „Formulář-R“), přičemž odkaz na Podporu je uveden vždy na Portálu.

   2.9    Klient je povinen vyplnit ve Formuláři-R veškeré předepsané položky.

2.10    Po úspěšném odeslání Formuláře-R, obdrží Klient na emailovou adresu, kterou uvedl při Registraci Centrálního účtu, potvrzení o přijetí tohoto návrhu Prodávajícím.

2.11    Prodávající je povinen Klienta informovat prostřednictvím Podpory o tom, kdy Klient právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Klient požaduje, dále o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení a termínu nápravy či odůvodnění neoprávněné reklamace a zamítnutí.

2.12    Jakmile Klient uplatní některé z práv odpovědnosti za vady Předmětu plnění, např. právo na odstranění vady, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s Prodávajícím jinak.

2.13    Uplatní-li Klient právo z odpovědnosti za vady Předmětu plnění řádným způsobem, je prodávající povinen o reklamaci rozhodnout ve lhůtě do 3 (tří) pracovních dnů.

2.14    Oprávněná reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena Prodávajícím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace.

2.15    Pokud Prodávající uznal reklamaci jako oprávněnou, ale nemůže vadu Předmětu plnění napravit, má Klient právo požadovat náhradu, nebo vrácení ceny na základě Kupní smlouvy (dále jen „Kupní cena“).

 

 

Článek 3
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 

je platný dnem jeho zveřejnění, tedy okamžikem umístění na Portálu. Klient vyjadřuje svůj souhlas s veškerým obsahem tím, že uzavřel Kupní smlouvu na daný Předmět plnění, nebo jakýmkoli způsobem užívá Systémovou měnu, a to i v případě, kdy nepochopil či neporozuměl obsahu . Prodávající může tento kdykoli změnit. Klient bude na aktualizaci vždy upozorněn na Portálu. Je v zájmu Uživatele, aby průběžně sledoval znění . V případě, že Klient poruší tento , odpovídá za škodu, která Prodávajícímu v souvislosti s takovýmto porušením vznikla. Smluvní strany akceptují, že případné spory budou přednostně řešeny vzájemným jednáním. Pokud se Smluvní strany nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu, může Klient k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z Kupní smlouvy, využít také služeb České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Nebude-li dohoda Smluvních stran možná, Smluvní strany se dále dohodly, že spory vzniklé mezi nimi z tohoto RŘ, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, a to třemi rozhodci, z nichž každá Smluvní strana zvolí jednoho rozhodce a oznámí jméno a adresu druhé Smluvní straně. Tito rozhodci zvolí třetího rozhodce a v této sestavě rozhodnou spor, který bude zahájen doručením písemné žaloby kterémukoliv z rozhodců, a to doporučeným dopisem. Smluvní strany se také dohodly, že rozhodčí řízení se bude konat jen na základě písemných podkladů předaných Smluvními stranami a ústní jednání rozhodci svolají jen tehdy, budou-li to považovat za nezbytné k vydání rozhodnutí. V takovém případě místem rozhodčího řízení bude Ostrava a jednacím jazykem bude český jazyk. Náklady rozhodčího řízení, tj. honorář rozhodců zahrnující i jejich administrativní náklady a náklady právního zastoupení uhradí ze svého ta Smluvní strana, která neměla ve sporu úspěch, a to v takovém poměru, v jakém ve sporu podlehla. Výši nákladů řízení určí rozhodci ve svém nálezu. Rozhodce může spor rozhodnout podle zásad spravedlnosti. Podrobnosti stanoví zákon č. 216/1994 Sb., v platném znění. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

Prodávající usiluje o to, aby zajistil spravedlivé jednání se všemi Klienty a to v rámci etikety a zásad slušného chování.

 

Tento RŘ  Prodávajícího byl aktualizován a nabývá platnosti a účinnosti dnem:

1. června 2018

 

 

 

Dokument „Reklamační řád“ zde uvedený, je dostupný také ve formátu PDF (Portable Document Format), který lze číst prostřednictvím programu Adobe Acrobat Reader®, který je dostupný zcela zdarma.

 

Chci si dobrovolně a dle vlastního uvážení, stáhnout program Adobe Acrobat Reader®:  ANO

 

Chci shlédnout dokument „Reklamační řád“ společnosti Sindicate Entertainment s.r.o. ve formátu PDF: ANO